Disclaimer voor Fytobell.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Fytobell.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Redactie Fytobell.be. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Redactie Fytobell.be is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Redactie Fytobell.be.
Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke feitenanalyse gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. Onze richtlijnen zijn nooit bedoeld als sluitend medisch advies. Wij geven tips voor het onderhouden van een gezonde levenswijze. Dit vervangt nooit advies van uw huisarts of andere medische specialisten. Wij vragen met aandrang om bij problemen met uw gezondheid steeds uw huisarts te consulteren.

 

Redactie Fytobell.be streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Redactie Fytobell.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Fytobell.be op deze pagina.
Privacy

Deze website houdt géén persoonsgebonden medische gegevens bij en u bent steeds in de mogelijkheid de inhoud van uw registratie via het contactformulier op te vragen.

Uw email adres wordt NIET doorgegeven aan derden.