Privacy Beleid

1. Verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze website en alle gegevens die verzameld worden staan onder de verantwoordelijkheid van Drenco N.V.. De maatschappelijke vestiging van Drenco N.V. is gelegen te stationsstraat 110 b2, 3570 ALKEN en is ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0477.392.329.

U kan Drenco N.V. contacteren op het e-mail adres info@drenco.be en/of bereiken op het telefoon/mobiel nummer +32 (0)11 37 19 25.

OPGELET! Deze privacy beleid is van toepassing op alle bezoekers. Inclusief op het personeel van Drenco N.V..

2. Hoe worden persoonlijke gegevens verzameld? En voor welk doel?

Via de website https://www.fytobell.be/ en/of https://fytobell.be verzamelt Drenco N.V. enkel persoonlijke gegevens van zijn bezoekers die hier toestemming voor hebben gegeven.

Op welke manier wordt er gegevens gecollecteerd?

Contactformulier:
Via het contactformulier op https://www.fytobell.be//contact/ worden de volgende gegevens van de gebruiker verzamelt: (Volledige) naam, E-mail, Telefoonnummer, Onderwerp, Bericht (Interesse in Brochure of nieuwsbrief is optioneel)

De gevraagde gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het beantwoorden van de gebruiker zijn formulier ingaven, tenzij deze ook heeft aangeduid om ingeschreven te worden op de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief inschrijvingsformulier:
Via het inschrijvingsformulier in de footer worden de volgende gegevens van de gebruiker verzamelt: Voornaam, Achternaam, E-mail

Door dit formulier in te vullen geeft de gebruiker Drenco N.V. toestemming om nieuwsbrieven te sturen over de laatste ontwikkelingen i.v.m. Fytobell en de Fytobell producten.

Cookies:
Drenco N.V. maakt ook gebruik van cookies op de website https://www.fytobell.be/ en/of https://fytobell.be voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Voor een volledige lijst van alle cookies die worden gebruikt op deze website, verwijzen wij u door naar de webpagina die het cookie beleid bevat: https://www.fytobell.be//cookie-beleid.

3. Hoe worden de persoonlijke gegevens beveiligd?

Drenco N.V. streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van Drenco N.V.. Drenco N.V. draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

Drenco N.V. medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige aankopen een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Voor de beveiliging van gegevens heeft Drenco N.V. specifieke personen in dienst die toezien op de naleving van de wetgeving en de ethische aspiraties. Drenco N.V. heeft ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van het netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen. Bovendien gebruikt Drenco N.V. allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord en e-mail adres, twee-stap verificatie, WAF (Web Applicatie Firewall);

Indien er zich een gegevens lek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van Drenco N.V. dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

De Fytobell website vermeldt links naar sites van derden (sociale media, online winkels die Fytobell producten verkopen en organisatoren van door Drenco N.V. gesponsorde events/projecten) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

4. Hoe lang worden de persoonlijke gegevens bewaard?

De bewaartermijnen verschillen per doeleinden en de wettelijke verplichtingen die eraan hangen die Drenco N.V. na dient te komen om wettelijk in orde te blijven. Het kan ook zijn omwille van juridische noodzaak dat Drenco N.V. bepaalde gegevens als bewijs dient te bewaren bij geschillen. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

Uitschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief zal altijd direct gebeuren. U kan u hiervoor uitschrijven door op de ‘Unsubscribe’ link te klikken in de laatst ontvangen nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@fytobell.be.

5. Rechten van de bezoeker

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Drenco N.V., voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 1 van deze Privacy Policy. Drenco N.V. zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 1 van deze Privacy Policy.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ( commission@privacycommission.be).

Recht op bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Drenco N.V.. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Drenco N.V. de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Drenco N.V. dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie
U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • Welke rechten u heeft.

Recht op rectificatie en gegevens wissen
U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan onze klantendienst gecontacteerd worden vanaf een geregistreerd adres of kunnen uw gegevens aangepast worden via het online portaal https://www.almed.be/mijn-account/. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, het wissen van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 • de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
 • er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Drenco N.V.;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Drenco N.V..

Drenco N.V. zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Drenco N.V. eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door Drenco N.V.. Drenco N.V. kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Drenco N.V. bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u als betrokkene het recht om van Drenco N.V. de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 • u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die Drenco N.V. in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • Drenco N.V. heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Drenco N.V. zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Drenco N.V..

6. Laatst bijgewerkt

Het is altijd mogelijk dat op de website https://www.fytobell.be/ nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd en/of nieuwe diensten worden aangeboden. Omwille van deze reden kan het gebeuren dat wij onze privacy beleid moeten aanpassen. Wij houden altijd de oude versie van de privacy beleid bij, en u kan deze raadplegen op https://www.fytobell.be//oude-privacy-beleid/.

Wij vermelden altijd de datum van de wanneer de huidige versie beschikbaar is gesteld.

Datum wijziging: 24/01/2020
Versie: 1.0